"B" Ch.Kex Zhemchug Nevy-Julia Zhemchug Nevy of Morozko 09.12.2014

Bayuna Morozko female

dad Ch.Kex Zhemchug Nevy

mom: Julia Zhemchug Nevy of Morozko

Bereginya Morozko female

dad Ch.Kex Zhemchug Nevy

mom: Julia Zhemchug Nevy of Morozko

 

Barunya Morozko female

dad Ch.Kex Zhemchug Nevy

mom: Julia Zhemchug Nevy of Morozko

 

Baloven Morozko male

dad Ch.Kex Zhemchug Nevy

mom: Julia Zhemchug Nevy of Morozko

Barin Morozko male

dad Ch.Kex Zhemchug Nevy

mom: Julia Zhemchug Nevy of Morozko

Beluy Mishka Morozko male

dad Ch.Kex Zhemchug Nevy

mom: Julia Zhemchug Nevy of Morozko